Фондация „ДАРБИ” е българска неправителствена организация, създадена през 2006 г.  Член е на Сдружение „ Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” и  член на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. Извършава дейности в обществена полза: развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и науката; съдейства за развитието на българското образование в съответствие на съвременните европейски тенденции; съдейства за институционалното укрепване и развитие на български учебни заведения и способства за включването им в европейски образователни програми; подпомага финансово образованието на материално затруднени ученици и студенти; подпомага социалната интеграция на деца в риск и лица от други социално уязвими групи; години наред подпомага и работи с няколко от Центровете за настаняване от семеен тип в страната.

Бихме искали да подпомогнем развитието на уменията и талантите на шестдесет и три деца и младежи от седем Центъра за настаняване от семеен тип в страната:

ЦНСТ 1 и 2 в с. Дрен, за деца и младежи без увреждания
ЦНСТ 1 / ЦНСТ 2 / ЦНСТ 3 – гр. Ловеч, за деца и младежи без увреждания
ЦНСТ „Здравец” и „Зорница” – гр. Луковит, за деца и младежи без увреждания

С цел провеждане на обучение в изброените Центрове за настаняване от семеен тип стартираме благотворителна кампания. Децата ще се обучават по рисуване, пеене и други допълнителни дейности, свързани с тяхното развитие. Ще наемем учители и специалисти, които ще им дават уроци, способващи за откриването и развитието на техните таланти. По този начин ще ги научим да творят, да се стремят към красивото и доброто, ще разнообразим ежедневието им и ще им помагаме. Вярваме, че чрез таланта, децата ще могат да развият своите качества. Ще станат по-умели в това, което правят, ще бъдат стимулирани да доразвиват тези качества и умения, и да ги използват в бъдеще.

За материали и обучението на децата и младежите са необходими 15 000 лв.

Вярваме, че заедно можем да творим добро! Ако смятате, че можете да се присъедините към нашата инициатива, можете да се включите чрез предоставяне на финансови средства на банковата сметка на Фондация "ДАРБИ":

             IBAN BG26BPBI79401070657101, BIC  BPBIBGSF в лева Юробанк България. 

Придобитите умения и творчеството на децата от изброените центрове ще бъдат представени с изложба и участие в концерт по време на Детския фестивал за православни църковни песнопения, който Фондация „ДАРБИ” организира всяка година през месец май, под купола на църквата „Св. Мчца Параскева” в гр. София.

Молим тези, които желаят да помогнат да ни пишат на е-мейл: foundation@darbi.eu 

Горещо се надяваме на Вашата подкрепа!  Нека да подарим на децата и младежите мъничко радост, усмивки, да открием и  развием талантите им!

Уважаема г-жо Илиева,
Изпращаме информация от  пресконференцията днес (23.06.2016) в община Петрич, посветена на въвеждането на религиозното обучение от новата учебна година. Благодарим за съдействието, оказано от Вас и екипа на фондация "Дарби" за съдържателната разяснителна кампания, с която започнахме още преди месец. Силно се надявам, че положените усилия ще доведат до резултат, който единствено ще бъде в името на пълноценното развитие на децата! Каквато е и общата ни цел!
Поздрави

Димитър Петров Бръчков
Кмет на община Петрич


ПРИЗИВ


УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ, ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

     Поздравяваме Ви с изминалия празник 24 май, който е един от най-почитаните празници, не само от хората, които професионално имат отношение към образованието и културата, а от всички българи, защото е израз на нашата идентичност, на творческия ни заряд, на силата на духовността, крепила ни в трудни времена! На този светъл и обичан от народа ни празник Ви пожелаваме здраве, светли дни и удовлетвореност от толкова отговорната Ви мисия - достойната защита и продължение на великото дело на светите братя Кирил и Методий. Честит празник!


Бихме искали да Ви информираме и да Ви запознаем с инициативата на Фондация „ДАРБИ” , която застава в подкрепа на възпитанието в българското училище.
Обединени от обща идея за възпитанието на децата в българското училище, ние от Фондация ”ДАРБИ”, заедно с Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” в лицето на проф. д-р Божидар Андонов и доц. Костадин Нушев и с личната ангажираност  на  проф. дпн Албена Чавдарова и проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова от Факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”, решихме да поставим на дневен ред наболялата тема за възпитанието на децата.
Заедно организирахме конференция на тема „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование”, която се проведе на  19.04.2016 г., в гр. София. Темата предизвика огромен обществен интерес, присъстваха над 160 участници. Сред тях имаше  представители на Светия Синод, Министерството на образованието и науката, Министерство на културата, представители на десет общини и на тринадесет Района от Софийска област, пет университета, тридесет и четири учебни заведения, представители на неправителствени организации, общественици, хора на изкуството, издатели и журналисти, студенти. Прилагаме резюме на конференцията (вижте прикачения файл).


Бихме искали да Ви запознаем с изводите от проведената конференция, като можем с увереност да заявим, че ще продължим да работим и лобираме за следното:
- изработване и утвърждаване на учебни програми по учебния предмет Религия;
- изработване, утвърждаване и издаване на учебници и учебни помагала;
- създаване на Обществен съвет по въпросите на възпитанието в училище;
- подготовка, квалификация и преквалификация на учителите по Религия, чрез    взаимодействие между МОН и университетите;
- създаване на база данни за обучени учители към Центъра за изследване на  катехизичното и религиозно обучение към Богословски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
- организиране и провеждане на информационна кампания с цел запознаване на родители, ученици, учители и обществеността с възможностите за изучаване на предмета Религия, неговото съдържание, ролята и значението му за формиране на християнските ценности у децата и младите хора;
- изграждане на по-ефективно взаимодействие между БПЦ, МОН и местната власт.


Като продължение на конференцията, Фондация ”ДАРБИ” и преподавателите от СУ ”Св. Климент Охридски”,  съвместно с Община Петрич, организира и осъществи първата дискусия по темата на общинско ниво. Кръглата маса се състоя на 17.05.2016 г. в гр. Петрич. Фондация “ДАРБИ” ще продължи да организира конференции и семинари по места, като вече има покани за провеждане на дискусии във Варна, Стара Загора и Ловеч.

Постигането на тези цели може да стане като се организира масирана кампания, която да информира обществото и най-вече родителите на децата, че да изучаваш Религия не е нещо остаряло, а тъкмо обратното. Добрите практики свидетелстват, че  деца, изучаващи Религия са станали по-добри, толерантни, че е намаляла агресията сред тях. Чрез тази информационна кампания трябва да променим обществената нагласа към предмета Религия, да стане положителна, за да можем да възпитаваме децата на България в морал и нравствени ценности, което да тръгне от семейството и продължи в учебните заведения.

Бихме искали да мотивираме и помолим всички Вас да допринесете за каузата, като предоставите информация на родителите на учениците, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) учебният предмет Религия влиза в задължителноизбираемата подготовка на новите учебни планове. Моля, обърнете внимание на чл.76,  чл.87, чл.89, които отразяват възможността за изучаване на предмета Религия. (вижте прикачения файл)


Отправяме призив към Вас – бъдете активни, информирайте родителите, организирайте срещи с тях и местното духовенство по отношение на предмета Религия и необходимостта децата да го изучават. За да може да се изучава Религия, до края на тази учебна година подгответе и дайте на родителите в детските градини и училищата да попълнят заявления с желаещите деца да изучават предмета Религия, а след това представете съответните заявления в МОН.


Ние можем да съдействаме чрез препоръки на създадения вече Експертен съвет, а така също и да се срещнем с Министъра на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева, за което ще се радваме ако ни предоставите следната информация:
- Изучава ли се в момента Религия във Вашето учебно заведение, колко деца го изучават и на каква възраст са?
- Ако не, бихте ли искали да има такъв учебен предмет във Вашето учебно заведение?
- Какъв е приблизителният брой на желаещите деца да изучават Религия?


Вярваме, че в бъдеще ще продължи ползотворното ни сътрудничество, за да научим децата да зачитат традициите и обичаите, да знаят що е морал и християнски добродетели,  да не забравят, че са българи. Само с общите усилия на всички нас ще можем да популяризираме изучаването на предмета Религия и ще можем да постигнем единна стратегия за възпитаване на новото поколение на България!


Ще се радваме да бъдем полезни и да Ви помогнем като Ви насочим в търсенето на учители по Религия, учебници и учебни помагала. Ако имате въпроси, пишете ни!
Желаем Ви здраве и до нови срещи!


С уважение,
г-жа Бистра Илиева
Управител на Фондация "ДАРБИ"


* Повече информация и достъп до документите: Концепция за обучение по учебния предмет „Религия” в общообразователното училище в Република България и Годишно тематично разписание на учебния материал по „Религия” за I – XII клас, на e-mail: foundation_darbi@abv.bg.

     Петрич стана една от първите общини домакин на кръгла маса на тема „Религиозното образование – да възпитаваме нравствено нашите деца”

     Участие в кръглата маса организирана от община Петрич и фондация „Дарби” взеха общественици, учители, директори на учебни заведения, преподаватели от СУ „Свети Климент Охридски”, представители на местното духовенство. Форумът започна с молитва и приветствие от архиерейският наместник на Петричка духовна околия Ангел Кочев, който определи като благодатна идеята за дискусия по въпроса за въвеждането на предмет Религия в училище. Тя днес имаше за цел да провокира израз на мнения по няколко основни въпроса.
Сред тях - защо да се учи предметът Религия, как да убедим родителите да подкрепят избора на този предмет, как да се преподава предмета Религия и как да се обединят усилията на Българската православна църква, училища и общественост в утвърждаване на християнските ценности посредством различни инициативи? Експертни мнения изразиха проф. д-р Божидар Андонов и доц. Костадин Нушев от Богословски факултет на СУ „Свети Климент Охридски”, проф. дпн Албена Чавдарова от факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”.
От своя страна председателят на фондация „Дарби” Бистра Илиева каза, че с промените в закона, предметът Религия става ЗИП в училище. Има ангажимент от страна на МОН за отпечатването на учебниците, а учителите по Религия ще получат допълнителна квалификация чрез взаимодействие между образователното министерство и университетите. Отправен беше призив към директорите на учебни заведения в община Петрич да бъдат активни и да организират срещи с родители и местната духовност по отношение на предмета Религия и необходимостта децата да го изучават.

      Преподаватели от Богословския факултет и факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”, участници в кръглата маса, изразиха мнение, че е уместно това обучение да започва в най-ранна детска възраст. Кметът Димитър Бръчков поздрави участниците в кръглата маса и подчерта, че подобни обсъждания позволяват аргументация на тезите „за” и „против” религията в училище. „Не можем да си позволим да отречем, че християнството възпитава ценности, които формират нравствено издържано поведение.
Въпросът е да се намери балансът между светското образование и религиозното такова”, отбеляза градоначалникът. Представени на кръглата маса в Петрич бяха изводите, направени на национална конференция на тема „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование”.
На конференцията свой представител е имала и община Петрич, която е сред първите отправили покана за провеждането на дискусия на място. Освен това от Богословския факултет подчертаха, че и тази година традиционно се е запазило силното представяне на деца от община Петрич в националния конкурс „Възкресение Христово”. Свои творби са изпратили ученици от гимназия „Пейо Яворов”, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, СОУ „Никола Вапцаров” и ЦДГ „Звънче”.


За осма поредна година Фондация „Дарби”, съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Мчца Параскева”, организира провеждането на  Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). През годините Фестивалът получи подкрепа от Светия синод на БПЦ, Софийската митрополия, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Столична община, РИО София-град, НДФ „13 века България” и много други частни спомоществуватели, които подпомагат реализацията му.

Този проект е  провокиран от моралния дефицит, характеризиращ съвременното българско общество. Водени от убедеността, че духовният поглед на децата, а и на цялото общество, трябва да се обърне към християнските ценности и че музиката е най-прекият път към сърцата и душите на хората.

Идеята за Детски фестивал за църковнославянски песнопения  се заражда преди осем години. В първото издание през 2009 г. участие взеха 50 деца от софийски училища, докато през 2013 г. участваха 500 деца от цялата страна. Показаният интерес към тази инициатива на Фондация „Дарби” стимулира организаторите да работят за издигане на Фестивала не само на национално, но и на международно ниво. През 2012 г. и 2013 г. участие взеха хористите от Музикалното училище в гр. Ниш – Р. Сърбия.

Осмото издание на Детския фестивал, бе открито на 7 май 2016 г от 10.00 ч. под купола на църквата „Света Мчца Параскева”, гр. София. Тази година за първи път събитието се проведе в рамките на два дни по– 07-08.05.2016 г. След фестивалната част на 7 май участниците се включиха в работилница „ХорОпознание”, а през вторият ден от фестивала ще се запознаят със столичните храмове и тяхната история.

Броят на тазгодишните участници бе над 500 изпълнители, представители на различни хорови формации, вокални групи и индивидуални изпълнители - Хор на Софийска духовна семинария “Св. Йоан Рилски”, Младежка камерна формация “Гласовете на Орфей”, Хоров състав към НГДЕК "Константин Кирил Философ", гр. София, Хор 91 Немска езикова гимназия «Проф. Константин Гълъбов», гр. София, Хор “Бодра смяна” при Национален дворец на децата, гр. София, Вокална група при ЦДГ №146 “Звездица”, кв. Кремиковци, Хор „Рая” при 20 ОУ „Тодор Минков” гр. София, Хор “Ангелски гласчета”, при ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Кърджали, ДВГ ” Християнче” при храм  „Св. Успение Богородично”, гр. Кърджали, Група за православни песнопения 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. София, ДВГ “Орфейче” при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, Трио “Евтимови” при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, Детски хор “Чисти сърца”, гр. Смолян, Група  от ЦНСТ за деца и малдежи, гр. Ловеч, Детско-юношески църковен хор „Архангелский глас” при катедрален храм „Света Троица”, гр. Ловеч, Вокална формация при 54 СОУ „Св. Иван Рилски” – гр. София, Вокална Формация „Надежда”  при НЧ „Свобода-1955 “ гр. София, Вокална група „Радост” при  ЦНСТ  1 и 2, с. Дрен, Вокална група «Черно и бяло», НЧ «Борба 1896», Кнежа, Вокална група „Усмивки” при СОУ за деца с нарушено зрение  „Луи Брайл”, гр. София, Средношколски смесен хор при СОУ „Отец Паисий” – гр. Враца.

Повече ин формация и кадри от проведеното събитие можете да видите в следващите линкове:
Детски фестивал на църковни песнопения в София
„Бодра смяна“ участва в Осмия детски фестивал за православни песнопения „Осанна във висините!”
„Осанна във висините“ – детски фестивал за църковни песнопения - БНР
"Хвалите имя Господне" Гласовете на Орфей и Велислав Велев

Информация за миналогодишното издание на фестивала ще откриете ТУК.
         Фондация „Дарби”съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Мчца Параскева” организира провеждането на  Осмия детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). През годините Фестивалът получи подкрепа от Светия синод на БПЦ, Софийската митрополия, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Столична община, РИО София-град и частни спомоществуватели, които подпомагат реализацията му.
           Идеята за Детски фестивал за църковнославянски песнопения  се зароди преди седем години. В първото издание през 2009 г. участие взеха 50 деца от софийски училища, докато през 2013 г. участваха 500 деца от цялата страна. Във Фестивала се включват училищни хорове от София, Ловеч, Септември, Кърджали, Смолян, Варна, Хасково,  Дупница, както и такива известни хорови формации като Детският хор на БНР, хор „Бодра смяна”, Младежка хорова формация „Децата на Орфей”, Академичния хор „Гаудеамус” при Академията за музикално и танцово изкуство гр.Пловдив, хорът на Немската езикова гимназия, хорът на Националната гимназия за древни езици и култури. Показаният интерес към тази инициатива на Фондация „Дарби” ни мотивира да работим за издигане на Фестивала не само на национално, но и на международно ниво. През 2012 г. и 2013 г. участие взеха хористите от Музикалното училище в гр. Ниш – Р. Сърбия.
          Деветото издание на Детския фестивал, по традиция, ще се открие в началото на м. Май. Тази година за първи път събитието ще се проведе в рамките на два дни по– 07-08.05.2016 г., под купола на църквата „Света Параскева”. Желанието ни е отново да превърнем Фестивала в истински празник за участниците, който да остави трайна следа в детските души.

Ден 1-ви: 07.05.2016 г.
10:30 ч. - Откриване на Фестивала в храм „Света Параскева” с тържествена света литургия.
10:50 - 14:30 ч.  – изпълнение на хоровите състави
14:30 – 15:00 ч. - награждаване на участниците и закриване на Фестивала.

17:30 - 19:00  ч. – WORKSHOP „ХорОпознание” в Аулата на СУ

Ден 2-ри: 08.05.2016 г.
09:00 – 12:00 ч.  – „По пътя към храма” – посещение и запознаване със следните духовни обекти: Храм „Св. Мчца Параскева”, църквата „Св. София”, църквата „Св. Николай” и Храм „Александър Невски”


За повече информация и заявка за участие:
тел: 02/931 00 34
foundation_darbi@abv.bg