Проекти на Фондация “Дарби”Проекти на Фондация “Дарби”:


„Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование”


Наименование на организацията:  Фондация  „ДАРБИ”
Единен идентификационен код: 175212228
Адрес на регистрация:Република България, гр. София, община Триадица, 
област София - град, пл. "Македония", ул. "Алабин " № 2, ет. 1
Седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, пл. "Света Неделя" 4
тел.: 02 988 03 40
и-мейл: foundation_darbi@abv.bg, foundation@darbi.eu
Управител: Бистра Илиева

Можете да направите дарение по нашата банкова сметка, с което да изразите цялостна подкрепа към общественополезната дейност на Фондация "Дарби" или да направите дарение под условие, с което да подкрепите наши конкретни инициативи.

       IBAN BG26BPBI79401070657101, BIC  BPBIBGSF в лева Юробанк България.