Проект „България и Норвегия пеят!”


                                                        Проект „България и Норвегия пеят!”


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ
BGCULTURE-2.001-0029-C01 "България-Норвегия пеят!", осъществяван с
финансовата подкрепа на програма РА14„Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г., фондация "Дарби" обявява
процедура за избор на изпълнител с публична обява с предмет:" “Услуга за
разработване и изпълнение на план/стратегия за привличане на публика и
обучение на експертен персонал на фондация „Дарби“ с 2 обособени позиции
”, както следва:
Обособена позиция 1:Услуга за разработване и изпълнение на
план/стратегия за привличане на нова публика с цел осигуряване на
устойчивост на резултатите от проекта;
Обособена позиция 2: Услуга по обучение на експертен персонал на
фондация „Дарби“: повишаване уменията и компетентностите на 5 служители
на фондацията при организиране и провеждане на нови прояви на култура и
привличане на публика.

Документацията за участие в процедурата може да откриете на следния