Проект „България и Норвегия пеят!”


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ
BGCULTURE-2.001-0029-C01 "България-Норвегия пеят!", осъществяван с
финансовата подкрепа на програма РА14„Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г., фондация "Дарби" обявява
процедура за избор на изпълнител с публична обява с предмет:" “Услуга за
организиране на културни събития по проекта - транспорт, настаняване, логистика, организационни дейности в България и Норвегия"


Документацията за участие в процедурата може да откриете на следния
линк: