Проект „България и Норвегия пеят!” - “Техническо осигуряване на концерт чрез телемост в България"
 Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

BGCULTURE-2.001-0029-C01 "България-Норвегия пеят!", осъществяван с

финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество,

наследство и сътрудничество“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г., фондация "Дарби" обявява

процедура за избор на изпълнител с публична обява с предмет:

 “Техническо осигуряване на концерт чрез телемост в България"Документацията за участие в процедурата може да откриете на следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/1suqFOqdi72xhp4i2KpHyGackn85der-b?usp=sharing